31.12.2021 r.

BUDOWA NOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

Nazwa zamówienia: „BUDOWA NOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU” - Znak sprawy: ZGKiM/ZP/2/2021.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Dokumenty do postępowania dostępne są na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a2e13a1d-0913-435f-96da-2074d4bd6f90

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Prószkowie z przebudową i rozbudową istniejącego obiektu; nr umowy RPOP.05.04.00-16.0004/20.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

29.09.2021 r.

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 27.09.2021

Dotyczy sektorowego postępowania podprogowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn:

„DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE, BIURA I WARSZTATÓW W PRÓSZKOWIE, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY DĄBROWA, PRÓSZKÓW, OPOLE”

W związku z dynamiczną sytuacją na rynku energii elektrycznej Zamawiający:

1) skraca okres składania ofert do dnia 06.10.2021 r. godz. 14:30.

2) skraca ważność złożonej oferty do 14 dni.

Dokumentacja:

Zmiana zapytania ofertowego z dn. 27.09.2021 - pobierz
Nowy formularz ofertowy z dn. 29.09.2021 (edytowalny) - pobierz
Informacja o wyborze oferty Dostawa energii ZGKiM Proszkow - pobierz

27.09.2021 r.

Zapytanie ofertowe - sprzedaż energii na 2022 dla ZGKiM Prószków

Postępowanie sektorowe podprogowe prowadzone w trybie zapytania ofertowego

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na rok 2022 na:

„DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE, BIURA I WARSZTATÓW W PRÓSZKOWIE, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY DĄBROWA, PRÓSZKÓW, OPOLE”

Termin składania ofert: do dnia 12.10.2021 r. do godz. 14:30.

Dokumentacja:

Zapytanie ofertowe z dn. 27.09.2021 r. - pobierz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 27.09.2021 z zestawieniem punktów oraz zużyciem energii - pobierz
Wzór formularza ofertowego (edytowalny) - pobierz

03.11.2020 r.

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2020 r., o godz. 10.00.

Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówienie nr 598320-N-2020 z dnia 2020-11-03 r. r. - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Formularz ofertowy - pobierz Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 5 Oświadczenie - grupa kapitałowa - pobierz
Załącznik nr 6 Zobowiązanie do udostępnienia (jeśli dotyczy) - pobierz

Wzór umowy - pobierz
Załącznik do wzoru umowy (ochrona danych osobowych) - pobierz
Informacja z otwarcia ofert z dn. 17 11 2020 - pobierz


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 25.11.2020 - pobierz

07.11.2019 r.

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2019 r., o godz. 10.00.

Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 615844-N-2019 z dnia 2019-11-07 r. - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 5 Oświadczenie - grupa kapitałowa - pobierz
Załącznik nr 6 Zobowiązanie do udostępnienia (jeśli dotyczy) - pobierz

Wzór umowy - pobierz
Załącznik do wzoru umowy (ochrona danych osobowych) - pobierz
Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.11.2019 - pobierz
Zawiadomienie z dnia 03.12.2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej - pobierz

07.11.2018 r.

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2018 r., o godz. 10.00.

Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 641954-N-2018 z dnia 2018-11-07 r. - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 1 Formularz cenowy - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 5 Oświadczenie - grupa kapitałowa - pobierz
Załącznik nr 6 Zobowiązanie do udostępnienia (jeśli dotyczy) - pobierz

Wzór umowy - pobierz
Załącznik do wzoru umowy (ochrona danych osobowych) - pobierz

Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.11.2018 - pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 26.11.2018 - pobierz

17.11.2017

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 1 Formularz cenowy - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 5 Oświadczenie - grupa kapitałowa - pobierz
Załącznik nr 6 Zobowiązanie do udostępnienia (jeśli dotyczy) - pobierz

Wzór umowy - pobierz
Informacja z otwarcia ofert dn. 04.12.2017 - pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 14.12.2017 - pobierz

DOSTAWA ENERGII NA ROK 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na zamówienie poniżej wartości 30 000 euro na: "DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE, BIURA I WARSZTATÓW W PRÓSZKOWIE, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY DĄBROWA, PRÓSZKÓW, OPOLE"

Termin składania ofert: do dnia 27.10.2017 r. do godz. 13:00.

UWAGA! Oferta musi być złożona w formie pisemnej (osobiście, przesłana za pomocą tradycyjnej poczty lub kuriera). Oferty przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumentacja:

Zapytanie ofertowe z dn. 19.10.2017 r. - pobierz

Formularz ofertowy z dn. 19.10.2017 - pobierz
Załącznik nr 1 Zestawienie punktów oraz szacunkowego rocznego zużycia energii - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie umowa/promesa z OSD - pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz

DOSTAWA ENERGII NA ROK 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na zamówienie poniżej wartości 30 000 euro na: "DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE, BIURA I WARSZTATÓW W PRÓSZKOWIE, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY DĄBROWA, PRÓSZKÓW, OPOLE"

Termin składania ofert: do dnia 16.10.2017 r. do godz. 13:00.

UWAGA! Oferta musi być złożona w formie pisemnej (osobiście, przesłana za pomocą tradycyjnej poczty lub kuriera). Oferty przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumentacja:

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 1 Zestawienie punktów oraz szacunkowego rocznego zużycia energii - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie umowa/promesa z OSD - pobierz

Odpowiedzi na zapytania z dnia 06.10.2017 - pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

"Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie"

Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 1 Formularz cenowy - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 5 Oświadczenie - grupa kapitałowa - pobierz
Wzór umowy - pobierz
Informacja z otwarcia ofert - pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz


WAŻNE TELEFONY