Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Prószkowie

dokłada wszelkich starań aby chronić Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także aby szanować Państwa prywatność.

Jednocześnie zapewniamy, że powierzone nam dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, określanego dalej również jako RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail zgkim@zgkim-proszkow.pl, pod numerem telefonu 77 464 80 73 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:

 • dostarczania oraz sprzedaży wody,
 • odbioru i odprowadzania ścieków komunalnych,
 • zbierania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów,
 • budowy oraz utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
 • zarządzania i administrowania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych,
 • prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie oraz ochrony swojego mienia, poprzez rejestrację obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

Podstawy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je od Państwa pozyskał i w zakresie niezbędnym do:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
 • realizacji celu w jakim Państwo wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych

  osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 • wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, praw Administratora w postaci ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony, a także bieżącego kontaktu telefonicznego oraz prowadzenia korespondencji e-mail oraz

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych, którym Administrator może przekazywać Państwa dane, mogą być:

 • podmioty prowadzące działalność płatniczą,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową,
 • podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzonego monitoringu,
 • dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych,
 • podmioty świadczące pomoc prawną,
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych lub upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty, którym Administrator będzie zobowiązany do przekazania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych będziemy przetwarzać przez czas wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na ochronie jego praw w postaci ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony, a także bieżącego kontaktu telefonicznego oraz prowadzenia korespondencji e-mail oraz tradycyjnej będziemy przetwarzać przez okres prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że sprzeciwią się Państwo tym czynnościom.

Państwa dane osobowe pozyskane na podstawie Państwa zgody, będziemy przetwarzać do momentu zakończenia realizacji celu na jaki wyrażono zgodę na przetwarzania danych lub wycofania uprzednio wyrażonej zgody.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Państwa dane osobowe zebrane poprzez rejestrację obrazu w postaci monitoringu wizyjnego będziemy przetwarzać przez okres 12 miesięcy od nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wskazany okres przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania.

Państwa dane osobowe pozyskane w celu prowadzenia rekrutacji będą przetwarzać przez czas trwania procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres 1 roku od momentu ich zebrania.

Państwa dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy będziemy przetwarzaćprzez okres realizacji umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

W razie zbierania danych dla celów związanych z zawarciem lub wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą szczegółową informacjędotyczącą przetwarzania danych w momencie zawierania umowy.

 

tradycyjnej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów realizowanych przez Administratora, polegających na ochronie jego praw w postaci ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony, a także bieżącego kontaktu telefonicznego oraz prowadzenia korespondencji e-mail oraz tradycyjnej będziemy

Uprawnienia osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane

  są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodnośćprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wnioski dotyczące realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na adresy wskazane na wstępnie niniejszego dokumentu.

  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych osobowych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu. Natomiast w zakresie zawarcia i wykonania umowy oraz rozliczenia prowadzonej działalności jest warunkiem realizacji umowy oraz świadczenia usług. Jeśli nie podadzą nam Państwo wymaganych danych, wykonanie umowy oraz świadczenie dla Państwa usług nie będzie możliwe.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będąprofilowane.