Wytyczne montażu nowych wodomierzy ogrodowych

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Prószków
27 kwietnia, 2017

Wytyczne montażu nowych wodomierzy ogrodowych

Zasady rozliczania wody i odprowadzania ścieków w przypadku montażu podlicznika
mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą na podlewanie ogrodu bez opłaty za ścieki sanitarnej
Uprzejmie informujemy, że zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków przyjętych do
rozliczenia przez Spółkę może nastąpić w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika
przydomowego jedynie po udokumentowaniu przez odbiorcę faktycznej ilości wody zużytej do
podlewania. W tym celu należy opomiarować instalację do podlewania ogrodu tj. zamontować
wodomierz ogrodowy jako podlicznik wodomierza głównego.
Warunki techniczne dla wykonania tego typu instalacji są następujące:
1. Należy wystąpić do ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie z wnioskiem o zgodę na montaż
podlicznika.
2. Po uzyskaniu zgody można zamontować dodatkowy wodomierz samodzielnie lub zlecić
montaż naszej Spółce.
3. Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z uzyskanymi wymaganiami należy wystąpić do
Spółki o dokonanie odbioru prac. Pracownik ZGKiM Prószków odpłatnie dokona
sprawdzenia poprawności montażu oraz zaplombuje łączniki wodomierza- podlicznika.
4. Następnie Spółka zawrze umowę na wykonywanie odczytów i odliczanie wody
bezpowrotnie zużytej bez opłaty za ścieki sanitarnej.
Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną
legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości własnym staraniem i na
własny koszt.
Mieszkańcy, którzy mają już zamontowane podliczniki mierzące wodę bezpowrotnie zużytą,
proszeni są o pilne zgłoszenie się (telefonicznie lub osobiście w godz. 7.00-15.00) do ZGKiM
w Prószkowie w celu oplombowania podlicznika i zawarcia umowy.
Mieszkańcy, którym w przeszłości zostały odczytywane wskazania podlicznika, czynności
formalne ZGKiM w Prószkowie wykona bezpłatnie.

Od 01.01.2017 odczyty podlicznika i rozliczenie wykonywane będzie tylko po zawarciu
ze Spółką stosownej umowy.