Tytuł projektu: Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Prószkowie z przebudową

i rozbudową istniejącego obiektu

 

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Prószków poprzez budowę

oczyszczalni ścieków w Prószkowie na podstawie istniejącego

obiektu technologicznego

 

Beneficjent: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Prószków

 

Całkowite koszty projektu: 7 707 612,94 zł

 

Koszty kwalifikowalne: 6 305 738,63 zł

 

Wnioskowana kwota wsparcia: 3 492 466,70 zł

 

Procentowy poziom wsparcia: 55,39 %

 

Termin realizacji: od 01-02-2020 do 30-06-2023

 

Informacja o projekcie:

Przedmiotem projektu jest budowa gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych (komunalnych) z chemicznym wspomaganiem redukcji związków biogennych w Prószkowie. Do oczyszczalni trafiać będą również ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne. Projektowana hydrauliczna wydajność dobowa nominalna oczyszczalni wynosić będzie 900 m3/d. Oczyszczalnia ścieków będzie pracowała całą dobę przez 365 dni w roku.

 

Projekt wpisuje się w założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Realizuje: 5. Oś Priorytetową: V.2.A.1 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego; cel szczegółowy nr 4: Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Prószków poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Prószkowie na podstawie istniejącego obiektu technologicznego. Cel główny projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących celów szczegółowych: 1. Budowę oczyszczalni, 2. Budowę koniecznych odcinków sieci kanalizacji. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu nastąpi podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Prószków poprzez zwiększenie redukcji ładunku zanieczyszczeń oraz poprawę jakości oczyszczonych ścieków. Ponadto znaczącej poprawie ulegnie poziom wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej. Tym samym realizacja projektu przyczyni się także do poprawy ochrony środowiska naturalnego, w tym podziemnych zbiorników wodnych i wód powierzchniowych. Przyjęte cele projektowe są ze sobą logicznie powiązane.

Osiągnięcie celu głównego projektu możliwe będzie dzięki realizacji celów szczegółowych. Cele szczegółowe projekt są celami adekwatnymi do zakresu rzeczowego inwestycji i mierzalnymi (ilościowymi – mającymi odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu i rezultatu).

 

Działania podejmowane w ramach projektu (których wynikiem jest osiągnięcie odpowiednich produktów), doprowadzają do powstania określonych rezultatów –efektów realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie będzie miało swój jakościowy wymiar, w postaci długofalowego oddziaływania – opisanych wyżej korzyści społeczno-gospodarczych. W efekcie podniesienia jakości oczyszczanych ścieków wzrośnie odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych (pośrednio) oraz nastąpi ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz ograniczenia generowania ich zanieczyszczeń (bezpośrednio). Dzięki osiągnięciu celu głównego projektu ścieki zostaną oczyszczone (usuwanie biogenów) przez co w mniejszej skali będą oddziaływać na stan wód do których docelowo trafiają - w przypadku oczyszczalni ścieków. Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczeniu wyniesie 761 RLM. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 6 RLM. W związku z powyższym, podniesienie parametrów funkcjonującej infrastruktury oraz wzbogacenie jej wyposażenia o nowe elementy, przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, w tym wód w akwenach powierzchniowych. W związku z powyższym realizacja projektu w sposób bezpośredni jak i pośredni wpłynie na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020